skip to Main Content

Cannabis

Cannabis kweken blijft strafbaar, maar soms gedoogd

Het blijft strafbaar zelf cannabis te kweken voor eigen gebruik, ook als dat gebeurt op basis van een voorschrift op advies van een arts. Maar ook in de toekomst zullen de toezichthouders kleine hoeveelheden vaak gedogen. Zo blijkt uit de antwoorden van minister Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg en Sport) op vragen van het Kamerlid Vera Bergkamp (D66).

Cannabis kwekenDe minister schrijft: “Op grond van de Opiumwet is het telen van cannabis verboden. Van thuis telen voor medicinale doeleinden kan binnen het kader van de Opiumwet geen sprake zijn. Het telen voor medicinale doeleinden kan alleen als daartoe een ontheffing is verleend door de minister van VWS.

Dat is bij thuisteelt niet het geval. Bezit, handel, verkoop en productie van cannabis is strafbaar. Echter, binnen het landelijk kader dat gesteld wordt door de Opiumwet en de Aanwijzing van het Openbaar Ministerie (OM), worden vijf planten of minder gezien als een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik en wordt er in principe niet vervolgd.

Als de politie al dan niet bij toeval vijf of minder planten aantreft zal de politie deze planten in de regel wel in beslag nemen. De uiteindelijke beslissing om in een zaak al dan niet te vervolgen is aan de officier van justitie”.

Fiscaal aftrekbaar

Vera Bergkamp vroeg zich af, of het beleid nu niet soepeler kan, aangezien de Hoge Raad heeft uitgesproken “dat de kosten van eigen teelt van cannabis aftrekbaar zijn als de cannabis door de dokter is voorgeschreven”.

De minister beklemtoont evenwel dat die fiscale aftrekbaarheid losstaat van strafbaarheid. Bovendien wijst hij erop dat via de apotheek tegenwoordig in vijf variëteiten medicinale cannabis verkrijgbaar is. “Elk van deze variëteiten is van constante en farmaceutische kwaliteit zodat de arts en patiënt er zeker van kunnen zijn dat de gebruikte variëteit steeds dezelfde inhoudsstoffen en sterkte bevat en vrij is van pesticiden en andere schadelijke stoffen”.

De minister sluit af met de mededeling dat hij geen aanleiding ziet de autoriteiten op te roepen op dit vlak soepeler te worden. “Het is aan de lokale driehoeken om prioriteiten te stellen in de opsporing en vervolging, ook als het gaat om handhaving van de Opiumwet.”, aldus minister Bruins.

Sommige mensen met MS zeggen baat te hebben bij zelfgekweekte cannabis, vooral in hun strijd tegen spasmen.

Meer lezen?

Zie voor de werking van cannabis voor mensen met MS ook elders op MSweb,  bijvoorbeeld:
meer-over-ms/complementair/alternatieve-middelen/geheimen-van-cannabis-ontrafelt/

meer-over-ms/medicijnen/cannabis/cannabis-en-de-zorgverzekeraar/

Bronnen: Antwoord op Kamervragen door minister B. Bruins (Medische Zorg en Sport).; 1/4 november 2019

Marihuana als therapie voor MS

Onderzoekers toonden aan dat een werkzame stof in marijuana de productie van “immuunsysteem-onderdrukkende” cellen (MDSC’s) verhoogt. Ze vonden dat de aanwezigheid van het micro-RNA miR-690 hierbij een cruciale rol speelt. Ribonucleïnezuur (RNA) dient voor het kopiëren van genetische informatie die is opgeslagen in het DNA. MicroRNA’s maken onderdeel uit van de mechanismen die de expressie van genen reguleren.

Myeloid-derived suppressor cells (MDSC’s) is een verzamelnaam voor bloedcellen die het immuunsysteem kunnen onderdrukken. Colombiaanse onderzoekers zagen al eerder dat delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), een stofje dat in marihuana zit, de productie van MDSC’s verhoogt. Dezelfde onderzoekers vroegen zich nu af wat de rol was van micro-RNA’s bij deze verhoogde productie van MDSC’s.

Om dit te onderzoeken werden MDSC’s uit muizen gehaald en vervolgens ondergingen deze cellen een THC behandeling. Dit houdt in dat de cellen in een kweekbakje in leven worden gehouden en dat er THC aan deze cellen wordt toegevoegd. Daarna keken zij naar welke micro-RNA’s zichtbaar waren in deze cellen en zij vonden dat het micro-RNA miR-690 verhoogd was in de THC behandelde cellen.

Ook vonden de onderzoekers dat miR-690 de aanwezigheid van het eiwit C/EPBα onderdrukt. Normaal gesproken zorgt dit eiwit ervoor dat MDSC’s zich verder ontwikkelen en veranderen in immuuncellen. Doordat miR-690 de aanwezigheid van C/EPBα verlaagt leidt dit dus tot een verhoging van het aantal MDSC’s, die op hun beurt de reactie van het immuunsysteem kunnen onderdrukken.

Onderzoekers concluderen dat medicijnen ontwikkeld kunnen worden die aangrijpen op miR-690 en C/EPBα. Ziekten waarbij het immuunsysteem een belangrijke rol speelt, zoals MS, zouden baat kunnen hebben bij een medicijn waarbij de productie van MDSC’s gestimuleerd wordt.

Bron: Hegde VL, Tomar S, Jackson A, Rao R, Yang X, Singh UP, Singh NP, Nagarkatti PS, Nagarkatti M. Distinct MicroRNA Expression Profile and Targeted Biological Pathways in Functional Myeloid-derived Suppressor Cells Induced by Δ9-Tetrahydrocannabinol in Vivo: REGULATION OF CCAAT/ENHANCER-BINDING PROTEIN α BY MicroRNA-690.
J Biol Chem. 2013 Dec 27;288(52):36810-26.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24202177

Sativexspray bij neuropatische pijn

Een onderzoek van Londense onderzoekers naar de werkzaamheid van de Sativexspray bij de verlichting van zenuwpijn geeft geen duidelijkheid. Sativex is sinds 12 juli 2012 in ons land officieel als geneesmiddel geregistreerd.

Tetrahydrocannabinol (THC) is de werkzame stof in cannabis (hasj of wiet).
Cannabidiol(CBD) is ook een stof die voorkomt in cannabis. CBD heeft zelf geen effecten maar het beïnvloedt de werking van THC.
Sativex is een geregistreerd medicijn dat THC en CBD bevat. Het is een spray die werkzaam is via het mondslijmvlies.

Veel MS-patiënten hebben last van neuropatische pijn (zenuwpijn). Voor deze patiënten is het vinden van een goede pijnmedicatie erg moeilijk.
Een onderzoeksteam uit Londen deed na een aantal studies op kleinere schaal een eerste onderzoek op grotere schaal (een zogeheten fase 3 onderzoek) naar de doeltreffendheid van Sativex om neuropatische pijn bij MS patiënten te verlichten.

De onderzoekers behandelden patiënten die geen baat hebben bij de bestaande pijnstillers naast hun andere medicatie met een Sativexspray of met een placebospray. Dit deden zij veertien weken lang op een dubbel blinde manier (artsen en patiënten wisten niet wie wat kreeg) om te kijken of er een verlichting van neuropatische pijn ontstond.

Deze fase van het onderzoek werd gevolgd door een 18 weken durend afbouwonderzoek (14 weken lang een open onderzoek, d.w.z. dat artsen en patiënten wisten wie wat kreeg, plus een dubbel blind onderzoek van 4 weken). Daarbij werd niet alleen gekeken naar de tijd die nodig was voor de afbouw van bij deze groep gesignaleerde effecten, maar er werd ook gekeken naar de blijvende effecten van de Sativexspray.

Er deden 339 patiënten aan het onderzoek mee. Hiervan kregen 167 patiënten de Sativexspray en 172 de placebospray.
Van deze deelnemers namen 58 patiënten deel aan het afbouwonderzoek.

Na 14 weken konden de onderzoekers geen verschil vinden tussen de Sativexgebruikers en de mensen met een placebospray. Beide groepen bleken in gelijke mate verbetering aan te geven.

Tijdens de afbouwfase was het langere termijn effect van de Sativexspray statistisch aantoonbaar beter dan die van de placebospray. Het voornaamste verschil betrof de ernst van de pijn en de kwaliteit van de slaap. In deze fase van het onderzoek verliep meer tijd voor afbouw bij de groep die met een Sativexspray werd behandeld. Dit in vergelijking met de groep die met een placebo spray werd behandeld.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn onduidelijk omdat de uitkomsten van de twee fases van dit onderzoek tegenstrijdig blijken te zijn.

Bron: Langford RM, Mares J, Novotna A, Vachova M, Novakova I, Notcutt W, Ratcliffe S
Pain and Anaesthesia Research Centre, St Bartholomew’s Hospital, London, UK.
Journal of Neurology 2012 Nov 21. [Epub ahead of print]

Cannabis helpt bij MS

  • 30-11-2012

Onderzoekers in Groot Brittannië toonden een gunstige werking aan van cannabisextract bij het bestrijden van door MS veroorzaakte ziekteverschijnselen. De bijwerkingen die zij vonden waren al bekend. Nieuwe veiligheidsproblemen kwamen zij niet tegen.

Het is bekend dat MS chronisch gepaard kan gaan met spierstijfheid, spasmen, pijn en slapeloosheid. In het Verenigd Koninkrijk onderzochten wetenschappers met medewerking van 279 willekeurig gekozen MS-patiënten de mogelijk gunstige werking van cannabisextract bij het bestrijden van deze verschijnselen. Het extract bevatte als werkzame stof tetrahydrocannabinol (THC).

Ongeveer de helft van de mensen kreeg dit extract toegediend, terwijl de overige deelnemers een placebo kregen. Het onderzoek duurde twaalf weken. De eerste twee weken voerden de onderzoekers geleidelijk de verstrekte dosis op van 5 mg tot een maximum van 25 mg THC per dag, waarna deze dosis tien weken lang gehandhaafd bleef.

Na deze periode bleek er verbetering te zijn opgetreden in de spierstijfheid. Ook merkten de deelnemers verandering in pijn, spasmen en de kwaliteit van slaap. De drie typisch aan MS gerelateerde zaken die de onderzoekers maten betroffen spasticiteit, lichamelijke en mentale impact en het loopvermogen.

De verbetering van de spierstijfheid na het twaalf weken lang gebruiken van cannabisextract was bijna twee maal zo groot als bij de groep mensen die placebo’s kregen. Vergelijkbare resultaten vonden de onderzoekers ook na vier en na acht weken. Ditzelfde gold voor de overige onderzochte verschijnselen. De resultaten werden verkregen met gebruikelijke scoretabellen bij MS.

De onderzoekers menen hiermee de werking van cannabisextract aan te hebben getoond. Nieuwe veiligheidsproblemen kwamen zij niet tegen.

Bron: Zajicek JP, Hobart JC, Slade A, Barnes D, Mattison PG; on behalf of the MUSEC Research Group
Peninsula College of Medicine and Dentistry, University of Plymouth, Clinical Neurology Research Group,
Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2012 Nov;83(11):1125-1132.

Cannabis en de zorgverzekeraar

Op verzoek van diverse bezoekers heeft MSweb uitgezocht welke zorgverzekeraars cannabis vergoeden. Via www.kiesbeter.nl hebben we alle zorgverzekeraars aangeschreven die daar met hun email adres vermeld staan. (Op kiesbeter staan 43 zorgverzekeraars vermeld).

Voor meer recente informatie raad MSweb je aan te kijken op www.ncsm.nl

Tien zorgverzekeraars hebben klip en klaar laten weten cannabis niet te vergoeden. Drie zorgverzekeraars gaven weliswaar een langer antwoord maar de conclusie lijkt gewettigd dat zij evenmin cannabis vergoeden. Overigens hebben meer dan 10 zorgverzekeraars helemaal niet op onze vraag gereageerd.

Hieronder noemen we eerst de zeven zorgverzekeraars die cannabis vergoeden op grond van de basisverzekering en vervolgens de zorgverzekeraars die cannabis vanuit een aanvullende verzekering vergoeden. De reacties zijn van augustus 2009:

Vergoeding op grond van basisverzekering

FBTO:

Medicinale cannabis word vergoed. Het moet aangevraagd worden door de behandelend arts.

ONVZ Zorgverzekeraar:

Vergoeding medicinale cannabis schriftelijk aanvragen met verwijzing inclusief medische indicatie van de huisarts of behandelend specialist

Zilveren Kruis Achmea:

Vanuit de Beter Af Polis (Basisverzekering) vergoeden wij 75% van de kosten van cannabis ten behoeve van onder meer pijnbestrijding tot maximaal EUR 900,00 per kalenderjaar. Een machtigingsaanvraag door de behandelend specialist is noodzakelijk.

NV Interpolis:

Wij vergoeden vanuit de Basisverzekering 75% van de kosten van cannabis ten behoeve van pijnbestrijding tot maximaal EUR 900,00 per kalenderjaar. Een machtigingsaanvraag is wel noodzakelijk

Avero Achmea:

Wij vergoeden vanuit het (Keuze) Zorgplan 75% van de kosten van cannabis ten behoeve van pijnbestrijding tot maximaal EUR 900,00 per kalenderjaar. Een machtigingsaanvraag is wel noodzakelijk.

Vergoeding op basis van aanvullende verzekering(en)

Agis Zorgverzekeringen:

Het zou zo kunnen zijn dat cannabis vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. Echter moet er vooraf door uw arts of uw behandelend specialist een aanvraag voor een machtiging worden ingediend.

ASR Verzekeringen:

Medicinale cannabis komt op de Aanvullende Verzekering voor vergoeding in aanmerking met de indicatie MS. .

CZ:

Vergoeding voor medicinale cannabis alleen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

De Friesland Zorgverzekeraar:

Een verzekerde heeft de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor vergoeding waaruit de medische noodzaak voor medicinale cannabis dient te blijken. Na  beoordeling en toestemming heeft de verzekerde recht op volledige vergoeding vanuit de Basisverzekering.

Zorgverzekeraar OZF Achmea:

Als u MS heeft dan is er een mogelijkheid om voor gedeeltelijke vergoeding van 75% tot een maximum bedrag in aanmerking te komen, mits u  aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals MS hebben, voorgeschreven door specialist, aanvullende verzekering, geleverd door de apotheek.

Salland:

Salland heeft een tegemoetkoming in de kosten van medische cannabis opgenomen in een tweetal aanvullende verzekeringen, namelijk de top verzekering en de 55+ verzekering. Vanuit deze verzekeringen kan medicinale cannabis tot maximaal 250,00 euro per kalenderjaar worden vergoed. Dit geldt alleen voor de indicatie MS en dient vooraf te worden aangevraagd bij ons door de huisarts of medisch specialist.

Onderlinge Waarborgmaatschappij AZVZ U.A:

vergoed aan mensen met een basisverzekering, plus twee aanvullende verzekeringen, voor 75 procent en tot een maximum van € 475 per jaar, mits voorgeschreven door een arts

Onduidelijk/vermoedelijk geen vergoeding

De Amerfoortse Verzekeringen:

In sommige gevallen vergoeden wij medicinale cannabis. U kunt hier door uw arts een aanvraag voor indienen. Deze aanvraag beoordelen wij en hier krijgt u dan schriftelijk bericht van.

VGZ IZA:

Sinds januari vallen alle medicijnen in de basisverzekering. Opmerking: Aangezien cannabis geen officieel geregistgreerd medicijn is, wijst IZA standaard de vergoeding af. Met een medische verklaring van een specialist lukt het soms om vergoeding te krijgen.

Kettlitz:

De zorgverzekering vergoedt alleen medicijnen voorgeschreven door een arts en geleverd door een apotheek. Als het middel wat u bedoeld wordt geleverd door de apotheek en een knmp nummer heeft kunnen wij voor u nakijken of het een geregistreerd middel is. Opmerking: Cannabis is echter geen geregistreerd medicijn, en derhalve is het de vraag of Kettlitz cannabis vergoed.

Zorgverzekeraars die laten weten cannabis niet te vergoeden

Trias
Unive
Andere Zorg
DSW
OHRA
Zorg en Zekerheid
Azivo
DVZ
Delta Lloyd Zorgverzekering
: De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is van mening dat er nog onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn om de therapeutische waarde van medicinale cannabis te bepalen en heeft de verzekeraars daarom geadviseerd dit middel niet te vergoeden
Univé-VGZ-IZA-Trias, Customer Contact Center Regio West: Er is geen vergoeding voor medicinale canabis. Deze vergoeding heeft bestaan tot 2007, daarna is dit afgeschaft op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid.

Tot zover de reacties van de zorgverzekeraars. Sinds 1 september 2003 is cannabis/marihuana op recept legaal verkrijgbaar via de apotheek. Cannabis is echter niet officieel geregistreerd als medicijn. Die registratie komt er waarschijnlijk ook niet. Er zijn teveel werkzame stoffen bij betrokken (een stuk of zestig) en de kweker kan de kosten voor de benodigde onderzoeken niet betalen.
Cannabis is leverbaar in drie varianten, namelijk Bediol, Flos Bedrocan en Simm 18. Zij verschillen in sterkte. Bediol wordt met name voorgeschreven voor mensen met MS. Bediol wordt geleverd als granulaat (kleine korrels van de bloemen).

De Nederlandse Associaltie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie, NCSM, heeft in december 2009 een rapport geschreven over de vergoeding van medicinale cannabis door de Zorgverzekeraars. Zie: www.ncsm.nl.
Andere links zijn:  www.cannabisbureau.nl en www.bedrocan.nl

Gebruik van verdamper of neusspray

Amerikaanse onderzoekers hebben een kleinschalig onderzoek gedaan naar de voordelen van het gebruik van een verdamper voor het toedienen van de werkzame stof in marijuana bij vergelijking met het roken. Zij achten het op grond van de resultaten gewenst een groot opgezet onderzoek naar de inhaleringsmethode te doen.

De actieve component van cannabis (tetrahydrocannabinol, of THC), kan mogelijk van therapeutische waarde zijn bij de behandeling van vele symptomen en ziekten, waaronder MS.

Roken van marihuana is een ruwe methode voor het toedienen van medicijnen. Die levert ook veel giftige bijproducten aan het lichaam zoals koolmonoxide, benzeen, tolueen en naftaleen. Roken is dus een niet-wenselijke methode van toediening.

Verdamping van cannabis en het inhaleren van de damp is een andere mogelijkheid om TCH en andere cannabinoiden toe te dienen. Hierbij vermijd je het toedienen van giftige verbrandingsproducten bij een voor verbranding nodige temperatuur van 230 graden Celsius. Door de cannabis te verhitten tussen de 180 en 200°C kunnen cannabinoiden verdampen.

Onderzoekers hebben beide toedieningsmethodes vergeleken. Zij bleken min of meer gelijke THC- niveaus op te leveren. Bij roken van cannabis sigaretten waren de koolmonoxideniveaus echter verhoogd, terwijl dat niet of nauwelijks het geval was bij inhaleren van de damp met een verdamper. Dat gaf aan dat er weinig of geen blootstelling was aan giftige gasverbrandingsstoffen na verdamping.

Deze methode lijkt  dus veiliger dan roken.
Bron: Abrams DI, Vizoso HP, Shade SB, Jay C, Kelly ME, Benowitz NL-University of California, San Francisco, California, USA.
Clinical Pharmacology and Therapeutics 2007 Apr 11
» Samenvatting

Gebruik van Neusspray

Van het gebruik van cannabis met een neusspray (Sativex) krijg je geen extra psychische problemen. Ook is er geen sprake van afname van je denkvermogen.

Romeinse onderzoekers wilden meer te weten komen over de gevolgen van het gebruik van cannabis en de veronderstelde heilzame werking voor de patiënt. Zij bestudeerden de relatie met andere hersenziekten, cognitieve gebreken, afhankelijkheid van cannabis, vermoeidheid en door de patiënt ervaren algemeen gevoel van welbevinden.

In een kleinschalig dubbelblind onderzoek behandelden zij gedurende acht weken zeventien mensen met MS in twee groepen gedurende twee periodes van drie weken afwisselend met een zelf te kiezen dosis Sativex of een placebo. Aan de start van het onderzoek en na elke fase van drie weken onderzochten zij de patiënten en interviewden hen om gegevens te verkrijgen.

Uit de resultaten konden zij niet concluderen dat behandeling met Sativex op alle genoemde gebieden tot betere resultaten leidde dan behandeling met een placebo. De onderzoekers rapporteerden wel dat er een statistisch aantoonbaar positief verband was tussen het gehalte van de werkzame stof van cannabis in het bloed, het algemeen welbevinden en het prestatievermogen op het inter-persoonlijke vlak. De onderzoekers zagen geen bijverschijnselen. Ook geen misbruik en vrijwel geen problemen van ontwenning. Bij één persoon was sprake van verslavingsverschijnselen en een depressieve stemming na het einde van de proef.

De onderzoekers durven geen uitspraak te doen over de gevolgen bij het gebruik van hogere doses. Daar is een groter opgezet onderzoek voor nodig.

Bron: Aragona M, Onesti E, Tomassini V, Conte A, Gupta S, Gilio F, Pantano P, Pozzilli C, Inghilleri M. – “Sapienza” University, Rome, Italy and Westchester Medical Center, Valhalla, USA.
Clinical Neuropharmacology 2008 Oct 23 [Epub ahead of print]

Back To Top